Content-top

Gevarenaanduiding HGTC


    PlastiDip 1 Gallon High Gloss Topcoat 

GEVAAR

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

H350 - Kan kanker veroorzaken

H361 - Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

     PlastiDip 1 Gallone High Gloss Topcoat

GEFAHR

H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein

H315 - Verursacht Hautreizungen - H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

H350 - Kann Krebs erzeugen

H361 - Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen

H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

​​     PlastiDip 1 Gallon High Gloss Topcoat

DANGER

H225-Highly flammable liquid and vapour

H304-May be fatal if swallowed and enters airways

H315-Causes skin irritation

H336-May cause drowsiness or dizziness

H350-May cause cancer.

H361-Suspected of damaging fertility or the unborn child.

H373-May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure

H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects